Tietosuoja ja rekisteriseloste

Savo-Karjalan liha Oy:n tietosuoja-, ja rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Nimi: Savo-Karjalan Liha Oy

Osoite: Pohjantie 157, 70940 Jännevirta

Verkkosivu: www.savokarjalanliha.fi

Y-tunnus: 1548213-7

Puhelin: 017-2618919

 

Määritelmät

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon tai verkkotunnistetietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissämme alla olevia henkilötietoja. Kaikkia alla olevia tietoja ei kerätä kaikissa tapauksissa.

 • Etu- ja sukunimi
 • Asema yrityksessä (yritys-, ja yhteistyöyritysasiakkaiden osalta)
 • Kotiosoite
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Pankkitilinumero
 • Asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

 • Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään (esim. asiakkaalta joka tekee tuotetilauksen tai tuotekyselyn, tai joka haluaa liittyä esim. viikkotarjouksien tilaajalistalle)

 

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Peruste henkilötietojesi säilyttämiseen Rekisterissä on esim. asiakas- tai kumppanuussuhteen voimassaolo. Suhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kuusi vuotta suhteen päättymistä seuraavan kalenterivuoden päättymisestä kirjanpitolain, tuloverolain ja rahanpesulain perusteella. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Savo-Karjalan Liha Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

 

Kameravalvonta

Kameravalvonnan tarkoituksena ovat yrityksemme palveluksessa olevien, asiakkaidemme sekä vierailijoiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, työnantajan ja työntekijöiden omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä niiden selvittäminen. Rekisteritietoja käytämme tiloissa liikkuvien henkilöiden kulkutapahtumien selvittämiseen ja yksilöintiin.

Käsittelemme tietojanne tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan eli yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tallennetut tiedot

Rekisteriin tallentuu kuvaa henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat kameroiden valvonta-alueella. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu valvontakameran tiedot, kuvan tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Kameravalvontaa ei ole ulotettu alueille tai tarkoituksiin, jotka on kielletty laissa Yksityisyyden suojaksi työelämässä 759/2004 § 16.

Tietojen luovutus

Emme luovuta kameravalvonnan rekisterin tietoja säännönmukaisesti kenellekään. Luovutamme tietoja poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen laissa säädetyissä tapauksissa, esimerkiksi rikosten selvittämiseksi. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön. Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Tallenteita säilytetään pääsääntöisesti kahden (2) kuukauden ajalta.

 

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme. Voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi ja saada nähtäväksesi tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja toimittamalla sen meille.

 

Tulostettava lomake tietopyynnön tekemiseksi

 

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme (esim. suoramarkkinointi);
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Savo-Karjalan Liha Oy kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Paperilla olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain työtehtävän edellyttämillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja välttämättä työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja kyseiset henkilöt on asianmukaisesti perehdytetty tehtävään. Henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

 

Savo-Karjalan Lihan oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä

 • käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • kerää ja käsittelee henkilötietoja tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerätä henkilötietoja vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä henkilötiedot aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä henkilötiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
 • vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot
 • vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta
 • varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen Savo-Karjalan Lihalle sekä henkilötietojen käsittely on lainmukaista
 • vahvistaa ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset
 • käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan.
 • varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja, että kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus
 • toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet
 • ylläpitää tarvittavia selosteita/kirjanpitoa käsittelytoimista

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
Kuluttaja-asiakkaat, yritysasiakkaisen yhteyshenkilöt, potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, tapahtumiin osallistuneet henkilöt, yhteistyöverkostoon kuuluvat henkilöt, henkilökunta

 

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyntikortit, tieto lähetetystä viestinnästä, tilinumero, osoite, rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet

 

Muuta:
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.